KLAUZULA INFORMACYJNA  RODO  dla   klienta

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwaną dalej RODO, informujemy Pana/Panią że:

1.      Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Luxury Hair Katarzyna Chomczyk, z siedzibą w Barczewie, 11-010 Wójtowo, ul Kwiatowa 16 , tel. +48 600 770 750 , e-mail: office@luxuryhair.pl ,

2.      Może Pan/Pani skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych pod nr tel. +48 600 770 750  lub pod adresem e-mail:office@luxuryhair.pl

3.      Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w kilku różnych celach:

- zawarcia i realizacji umowy, wypełnienia zobowiązań umownych (podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pan stroną lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy) 

- wypełnienie obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym obowiązków publicznoprawnych (podstawa prawna przetwarzania - art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienie obowiązków prawnych, które ciążą na Administratorze – np. rozliczenia podatkowe, obowiązek archiwizacyjny),

                - dochodzeniu roszczeń, a także w obronie przed roszczeniami (podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1                 lit. f RODO realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora w zakresie możliwości dochodzenia                 roszczeń/obrony przed nimi)

- komunikacji z Panem/Panią w związku z zawartą umową – podanym numerem telefonu, adresem e – mail (podstawa prawna przetwarzania - art. 6 ust. 1 lit. a RODO – Pana/Pani zgoda)

4.      Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty i organy, którym mamy obowiązek przekazać dane osobowe na gruncie obowiązujących przepisów prawa, a także podmioty współpracujące (usługi prawne) bądź świadczące na naszą rzecz usługi na mocy stosownych umów powierzenia  przetwarzania danych osobowych (firma informatyczna, dostawcy usług kurierskich lub pocztowych).

5.      Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez czas obowiązywania umowy, a po tym czasie, przez okres przewidziany odpowiednimi przepisami prawa (np. rozliczenia podatkowe), realizacji obowiązku archiwizacyjnego oraz okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

6.      W zakresie swoich danych osobowych, w każdym czasie ma Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia w przypadkach przewidzianych prawem, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych (zautomatyzowanych); wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

                W celu zrealizowania powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem.

7.      Pana/Pani dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

8.      Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonania umowy. Ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji zawartej umowy. W zakresie rozliczeń podatkowych podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym – ustawa  z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa, ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości .

9.      Administrator danych osobowych nie będzie przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.